In deze speciale bijdrage van ‘Door de ogen van de Veurzitter’ wil ik jullie graag meenemen in het jaarverslag over het afgelopen seizoen 2019/2020.

Onderdeel van het jaarverslag zijn de jaarrekening 2019/2020, het directieverslag als ook de goedkeurende verklaring van onze accountant (BDO). Onderstaande tekst en financiële data zijn hier volledig op gebaseerd.

Volledig jaarverslag

Goedkeuring jaarrekening

Ik begrijp vanuit onze communicatie-afdeling dat er af en toe wat twijfels worden gezaaid over de wijze waarop de geldstromen lopen binnen PEC Zwolle, waarbij kreten als ‘follow the money’ worden gebruikt. Welnu, alle in- en uitgaande geldstromen worden niet alleen intern gecontroleerd, maar regulier wordt hierover verantwoording afgelegd aan de Raad van Commissarissen (RvC) en Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Hiervoor worden kwartaal voortgangrapportages opgesteld en voortdurend zijn we in overleg met de controlerend accountant. Eenmaal per jaar wordt er structureel de peilstok in de ontwikkeling van de club gestoken, door het opstellen van een publiek beschikbare jaarrekening. Het lijkt mij goed jullie mee te nemen in deze jaarlijkse cyclus.

Proces jaarrekening

De jaarrekening, in dit geval over het seizoen 2019/2020, wordt gecontroleerd door het externe accountantskantoor, in ons geval (net als voor de meeste betaald voetbalorganisaties) BDO.

De jaarrekening, met het daarbij behorende directieverslag en de goedkeurende BDO-accountantsverklaring, wordt vervolgens voor verdere goedkeuring voorgelegd aan de licentiecommissie van de KNVB, met daaraan voorafgaand: goedkeuring door de RvC (Voorzitter Han Brouwers) en de AvA, waarin vertegenwoordigd het Stichtingsbestuur Aandelenbezit PEC Zwolle (92,9% van de aandelen; voorzitter Meine Breemhaar) en het bestuur van het Participatiefonds PEC Zwolle (7,1% van de aandelen zijn in handen van een 25-tal regionale investeerders; directeur Arnoud Wierdsma). In de vergadering van de AvA op 30 oktober jl. zijn dan ook de jaarstukken 2019/2020 goedgekeurd en is decharge verleend aan de (statutaire) directie (ondergetekende) voor het gevoerde beleid over het verslagjaar.

Ook wordt daarbij gekeken door de accountant, de KNVB en zeker ook de RvC en AvA, of de club kan voldoen aan haar verplichtingen in de huidige moeilijke (corona-)omstandigheden voor het huidige seizoen 2020/2021. Hiervoor is een begroting (ook wel prognose genoemd) opgesteld voor het huidige seizoen en zijn de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen getoetst. De conclusie van de BDO-accountant is als volgt: ,,Op basis van de thans voorliggende (liquiditeit)prognose achten wij het hanteren van de continuïteitsveronderstelling bij het opstellen van de jaarrekening passend. Tevens achten wij de toelichting in het bestuursverslag en de jaarrekening hieromtrent toereikend.” (Citaat uit het accountantsverslag)

Voorgaand proces verloopt uiterst zorgvuldig en gelukkig was onze liquiditeit ruimte aan het eind van afgelopen seizoen 2019/2020 zodanig dat wij aan alle verplichtingen konden voldoen. Iets waarvan de gerede verwachting is, dat dit ook geldt voor het huidige seizoen 2020/2021.

Tot zover het, denken wij, goede nieuws, de club blijft ook dit seizoen in staat aan haar verplichtingen te voldoen, dit ondanks de sterk negatieve effecten van de coronacrisis in het betaald voetbal en PEC Zwolle in het bijzonder.

Daarbij is van belang, en daarvoor zijn we de huidige supporters en sponsoren heel erg dankbaar, dat onze inkomsten hard zijn; in de zin dat we ongeacht of wij met (beperkt) of zelfs geheel zonder publiek spelen (behalve de toegezegde voor eenieder van kracht zijnde kortingen) geen compensatie behoeven te betalen. Dit is een wat ons betreft ongelooflijk loyaal gebaar van onze achterban!

Ondernemingsplan 2018-2023 vertraagd naar 2018-2025

Het ondernemingsplan was en is gebaseerd op de cirkel van munten naar punten. Met andere woorden, we proberen onze positieve kasstromen (verkregen door verkoop van spelers en aandelen) als (voor)investering in te zetten voor het verbeteren van onze selectie (door betere scouting en jeugdopleiding, maar ook door het betalen van betere salarissen en eventuele transferbedragen) en van onze (technische en kantoor) organisatie. De verwachting is dat we hierdoor beter gaan voetballen en aantrekkelijker voor sponsoren en supporters worden; waarbij het geheel moet leiden tot een hogere positie op de ranglijst.

Dit ondernemingsplan is een vervolg op eerdere plannen welke ons veel hebben gebracht: kampioenschap van de (toen nog) Jupiler League, maar liefst negen seizoenen Eredivisie, bekerwinst, etc. De onderliggende kracht van dit plan is de regio Zwolle, met haar ambitie om de 4de economische regio van Nederland te willen worden. Denkend vanuit die kracht is dit medio 2018 tot stand gekomen plan van essentieel belang in de ontwikkeling van de club; de doelstelling is dat we aan het eind van 2023 ergens wilden landen rondom de 6e positie in de Eredivisie (waarbij we de kans dat het 2 plekken lager zou worden hoger inschatten dan 2 plekken hoger).

In het seizoen 2018/2019 is dit plan aanzienlijk beter dan de verwachtingen verlopen zoals deze in het plan zijn opgenomen.

In het vervolg hierop is in de zomer van 2019 een begroting voor het seizoen 2019/2020 opgesteld, waarbij extra middelen zijn vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuwe spelers, bestaande spelerscontracten zijn verbeterd en verlengd, en ook zijn tal van jeugdspelers uit de eigen opleiding gecontracteerd. Totaal is er ruim €1,0 – 1,5 miljoen extra in de post salarissen geïnvesteerd. Rekening werd gehouden met een aanzienlijk negatief nettoresultaat (€2,3 miljoen negatief), waarbij er voorzichtigheidshalve aan het eind van het seizoen een liquiditeit ruimte werd aangehouden van circa €1,5 miljoen, om in de zomer van 2020 te kunnen gebruiken voor het verder investeren in de spelersgroep. Door de in het vervolg gegeven negatieve effecten van de coronacrisis, waarbij over de beide seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 een kleine €4 miljoen aan inkomsten gezamenlijk worden misgelopen.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor het ondernemingsplan.

·        Helaas zal de implementatie van dit plan vertraging oplopen en als eindpunt 2025 in plaats van 2023 krijgen.

·        Aangezien er over het uiteindelijk te bereiken doel van het plan nog wel eens misverstanden bestaan, zou ik opnieuw willen definiëren: PEC Zwolle ambieert om uiteindelijk in 2025 structureel te eindigen in het linkerrijtje van de Eredivisie (dus te behoren tot de Nederlandse top 9 BVO’s), waarbij zij af en toe (eens in de 3 seizoenen) het Europese podium wil betreden (wie herinnert zich niet dat fantastische event in Praag).

Seizoen 2019/2020

De investering in de spelersgroep heeft zeker in de eerste helft van het seizoen 2019/2020, door allerlei incidenten maar ook door foutieve keuzes, niet geleid tot betere sportieve prestaties: deze waren ronduit teleurstellend. In de winter van 2019 zijn er correcties aangebracht en de eerste 8 wedstrijden na de winterstop waren bemoedigend, waarna we in de greep kwamen van het coronavirus. De laatste 8 wedstrijden werden helaas niet gespeeld (waaronder 5 thuiswedstrijden) tegen vrijwel allemaal clubs uit het rechterrijtje. Hoe dit seizoen uiteindelijk zou zijn afgelopen blijft in de sterren staan. Wel ontstond al in maart 2020 de situatie dat we vanwege de coronacrisis zoveel mogelijk schoon schip moesten maken en alle tijdelijke contracten binnen de spelersgroep, maar ook binnen de rest van de organisatie, werden beëindigd. Voor de hogere salarissen werd een sociaal (loon)akkoord afgesloten met een unaniem ondersteunde loonsverlaging. Immers, de inkomsten kwamen al snel onder druk te staan: ten opzichte van de oorspronkelijke verwachtingen ging maar liefst €1,6 miljoen omzet verloren (wedstrijdbaten, afboekingen & opzeggingen, exclusief de transferbalans). Zoals te doen gebruikelijk in crisisomstandigheden, werd ‘cash is king’ het credo. Deze genomen maatregelen hadden vooral impact voor het seizoen 2020/2021 (waarover in het vervolg meer). 

De bedrijfstak betaald voetbal was niet de enige bedrijfstak die hard werd geraakt door deel één van de coronacrisis. Door onze overheid werden (generieke) maatregelen getroffen om de hard geraakte bedrijfstakken te ondersteunen. Ook als club hebben we hiervan gebruik gemaakt door de zogenaamde NOW-regeling (€0,9 miljoen) en een uitstel van belastingbetalingen (€1,0 miljoen).

Een meevaller was de ontvangst van een ‘Bundesliga-behoud bonus’ van €0,5 miljoen, die we ontvingen van 1. FC Köln voortvloeiende uit de Kingsley Ehizibue-transfer (zomer 2019).

Alle effecten (bij elkaar optellende) leidden tot de situatie dat we qua nettoresultaat ongeveer op het niveau landden van de oorspronkelijk begroting en dat onze liquiditeit ruimte aan het eind van het seizoen uitkwam op €2,8 miljoen.

Helaas moeten we deze ruimte aanwenden voor de exploitatie (zo moeten de uitgestelde belastingen over 2 jaar alsnog en terecht vanaf 2021 worden terugbetaald).

Seizoenkaartencampagne

Een lichtpunt was absoluut de meer dan succesvolle en hartverwarmende seizoenkaartencampagne afgelopen zomer. De club prijst zich gelukkig met een stabiele basis aan supporters en sponsoren. De seizoenkaartcampagne in de zomer van 2020 was een groot succes. Vrijwel alle supporters en sponsoren hebben bij de koop van seizoenkaarten en het afsluiten van sponsorpakketten ervoor gekozen om, ongeacht of wedstrijden met (beperkt) of zonder publiek worden gespeeld, ook voor het huidige seizoen 2020/2021 geen aanspraak te zullen maken op compensatie. In ruil daarvoor konden zij beroep doen op een kortingsregeling en heeft de club na de verkoop van 7.500 stoelen de seizoenkaartenverkoop stopgezet. Dit laatste om, wanneer de club wel met (beperkt) publiek mag spelen, er zoveel mogelijk van deze loyale supporters en sponsoren daadwerkelijk in het MAC3PARK stadion kunnen worden ontvangen. Deze enorme loyaliteit van onze achterban jegens de club is een enorme stimulans om verder te werken aan de verbondenheid tussen PEC Zwolle en deze achterban.

Seizoen 2020/2021

De situatie voor het seizoen 2020/2021 blijft een benarde voor de reguliere exploitatie van de bedrijfstak, aangezien de coronacrisis tot op de dag van vandaag (medio november) voortduurt. De verwachting is dat er niet eerder dan begin (voorjaar?) 2021 weer met publiek mag worden gespeeld.

Gelukkig hadden wij in al in het voorjaar van 2020 maatregelen genomen, die rust gaven binnen uiterst onrustige omstandigheden. Kort samengevat is opgenomen in de prognose (in vergelijk met de prognose voor het seizoen 2019/2020):

·        Afname van omzet met €2,0 miljoen (ruim 30% van onze achterban heeft hopelijk tijdelijk opgezegd en afname van 50% van de wedstrijdbaten);

·        Reductie van personeelskosten met €1,2 miljoen:

·        Reductie van bedrijfskosten met: €0,8 miljoen;

·        Verkoop Gustavo Hamer: €1,5 miljoen;

·        Aflossing van de oude schuld met gemeentegarantie (per 1 september jl. is de laatste €750.000,- afgelost).

Het zal duidelijk zijn dat we ook in het seizoen 2020/2021 opnieuw hard zijn geraakt door deel twee van de coronacrisis, maar gelukkig verbetert het nettoresultaat in vergelijk tot het vorige seizoen (naar minus €1,4 miljoen) en ook is er een liquiditeit ruimte aan het eind van het seizoen van €1,0 miljoen. Dit alles is bereikt zonder verder rekening te houden met transferopbrengsten en ook zonder verkoop van verdere aandelen.

Voorlopig is de sportieve ambitie een 12de plek op de Eredivisie ranglijst.

Ook verheugend is dat het balanstotaal met name door de afname van de schuldenpositie sterk is gereduceerd, en wel per 30 juni is het balanstotaal in:

·        2019: €14,8 miljoen (met €11,0 miljoen schulden en €3,8 miljoen eigen vermogen);

·        2020: € 9,3 miljoen (met €7,4 schulden en €2,0 miljoen eigen vermogen);

·        2021: prognose €5,2 miljoen (met €4,4 miljoen schulden en €0,7 miljoen eigen vermogen).

Help ons?

Ofschoon de situatie voor het lopende seizoen goed op orde is, blijft het wel knagen dat een kleine 200 sponsoren tijdelijk zijn afgehaakt: tijdelijk omdat wij ervan overtuigd zijn, dat een groot deel van deze sponsoren de/hun club wel willen blijven ondersteunen, maar dat zij dat echt niet in de mate kunnen zoals ze dat de afgelopen seizoenen hebben gedaan. Maar wij zijn ervan overtuigd dat als het enigszins mogelijk is zij weer willen aansluiten bij het mooie PEC Zwolle netwerk, de spil van de Regio Zwolle.

Onze commerciële afdeling (onder leiding van Jurian Meijntjes, met Carine, Jasper, Carola, Anne en Floor) heeft een actie in voorbereiding, met de vraag of zij (u dus met zijn allen) ons alsjeblieft willen helpen. En deze actie geldt voor alle sponsoren:

·        Die vanwege de omstandigheden zijn afgehaakt: kom alsjeblieft weer terug bij de club en steun ons binnen je mogelijkheden!

·        Die gelukkig gebleven zijn, maar voor wie de zaken zich prima zijn blijven ontwikkelen: mag het alsjeblieft dit seizoen wat meer zijn?

·        Voor alle overige, als jullie club willen ondersteunen, alsjeblieft elke bijdrage is welkom.

Seizoen 2021/2022

Ik hoop dat we allen delen, dat we ervan uit mogen gaan dat we de laatste 10-15 wedstrijden van het seizoen 2020/2021, maar zeker het seizoen 2021/2022 tijdens het 10de achtereenvolgende seizoen in de Eredivisie, de coronacrisis achter ons ligt en dat we weer in de buitenlucht de wedstrijden in volle stadions spelen.

De club gaat er ongetwijfeld weer in slagen de omzet op peil te brengen tot het niveau van €13 miljoen plus. We gaan ons inspannen om zoals afgelopen zomers het geval was minimaal één speler te transfereren.

Nu al zijn we aan het werk voor de komende competitie door een 4-tal spelers op korte termijn een contract aan te bieden met looptijden tot in 2024.

We pakken het ondernemingsplan met volle kracht weer op, met als start het aangepaste kostenniveau, de wat duidelijker gedefinieerde ambitie en de wat langere looptijd, waarbij de verkoop van aandelen inmiddels weer is aangetrokken.

PEC Zwolle blijft vastberaden, evenals de regio Zwolle dat doet, haar ambities te verwezenlijken: zij wil serieus doorgroeien naar het linkerrijtje in de Eredivisie in 2025.

Dat is en blijft onze stip aan de horizon, evenzo goed als de voorgaande stippen dat waren: in 2009 het bereiken van de Eredivisie en in 2013 het uitbouwen van de verworven positie in de Eredivisie naar een structurele eredivisionist, en (nogmaals) in 2018 het plan om de club te ontwikkelen in ieder geval behorend tot de top 9 van de Nederlandse clubs. Wij laten ons door de twee coronaseizoenen niet uit het (natuurgras)veld slaan.

Overheidsregelingen

We danken bij alles wat wij doen vaak onze sponsoren en supporters, en meer dan terecht.

Maar ik zou nu ook eens willen noemen de overheden die ons ondersteunen.

Allereerst de gemeente Zwolle die het ons mogelijk heeft gemaakt met het bieden van een gemeentegarantie de club verder te laten groeien. Op basis van die garanties konden wij dan bij een commercieel bedrijf een veelal 5-jarige lening afsluiten. We hebben dit gedaan eind 2009 en nadien in 2015. Met de beide spelersinvesteringsfondsen hebben die leningen het nodige werkkapitaal geleverd om de club te laten ontwikkelen.

Ook zijn wij veel dank verschuldigd onder de voor ons allen onverwachte coronacrisis aan onze regering en volksvertegenwoordiging. Zij hebben toen het bedrijfsleven begin 2020 echt in de problemen kwam, ook ons geholpen met de generieke NOW-regelingen en het uitstel voor het betalen van belastingen. Voor PEC Zwolle is dat een reddingsboei geweest die we echt nodig hadden en we hebben daar dan ook op een gepaste wijze gebruik van gemaakt. Gepast door ook zelf onze verantwoordelijkheid te nemen en in ons eigen vlees te snijden en uiteraard extra uitgaven niet te doen laten plaatsvinden (bij PEC Zwolle in ieder geval was en is er een verbod op het betalen van transfergelden). Natuurlijk mopperen wij ook wel eens dat we zonder publiek moeten spelen, maar we zijn onze regering heel erg dankbaar voor de steun die wij ontvingen. Op dit moment zijn we blij dat we met het spelen van onze potjes voetbal iedereen nog een lichtpuntje mogen bieden (al was het maar als aflaat van de individuele soms verdomd moeilijke omstandigheden vanwege de crisis).

Afrondend

Het voorgaande is een langer exposé geworden dan ik toen ik begon met het schrijven had bedoeld. Maar de huidige omstandigheden zijn dan ook buitengewoon ingewikkeld. Ik ben er eigenlijk best wel trots op hoe we met de afgelopen maanden met de coronacrisis zijn om gegaan. Het is voor een eindverantwoordelijke altijd weer mooi om te zien wat een creativiteit moeilijke omstandigheden bij mensen losmaakt. Onze medewerkers hebben dat gezamenlijk echt gedaan in de volle overtuiging dat wij er, meer dan ooit, voor onze aanhang in de regio Zwolle moeten zijn; met onze hoofdselectie, jeugdopleiding, damesvoetbal, Regio Zwolle United en met onze totale organisatie zijn we er voor jullie allemaal. En jullie allen enorm bedankt voor de wijze waarop de afgelopen periode de club is ondersteund. Wij wensen jullie allen heel veel gezondheid toe, en ik weet ik ben aan de vroege kant, maar in ieder geval nu alvast fijne feestdagen gewenst. En bovenal: blijf gezond!

Uw veurzitter,

Adriaan Visser

3.5 4 stemmen
Artikelbeoordeling
Deel dit artikel
Abonneer
Laat het weten als er
7 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Stationsbuurt

Dag Eli, ja, dat is meerdere keren naar voren gekomen en gezien de jaarverslagen van 17/18 en 18/19 ook niet meer dan normaal. Vandaag weer een stuk in de Stentor over 20 miljoen van Nijkamp. Wat is daar van waar en waar is dat geld gebleven? Nogmaals, veel geldstromen, vele transparant en sommige misschien voor een enkeling te begrijpen. Investeerders in het spelersfonds zijn er in ieder geval niet minder op geworden. Voor de rest geef ik het je te doen. Voorzitter zijn van een club waarbij je het nooit iedereen naar de zin maakt. Als PEC goed de Covid… Lees verder »

Barto

Inderdaad follow the money. Nijkamp: 5 miljoen geïnvesteerd in spelers en 20 miljoen opgebracht. En dat alleen nog maar op inkopen en verkopen van spelers. En daar buiten om zijn er jaarlijks inkomsten uit kaartverkopen, sponsoren , tv gelden, merchandising, spelersfonds, klassering gelden enz. enz. Ok een paar miskopen, maar dat kan niet tegenop de inkomsten. En by the way; Een iedere club maakt die Covid situatie door. Daar kan een voorzitter niets aan doen, maar een voorzitter kan wel wat meer transparant zijn waar de gelden naar toevloeien..Net wat je zegt; Follow the money.

Rick2

Eerlijk gezegd waag ik die 20 miljoen wel te betwijfelen aan transferinkomsten, dat lijkt me aan de ruime kant. Nijkamp, die ik in het begin een prima TD vond, probeert zijn falen van de laatste jaren wat goed te praten. Nijkamp en de rest van het bestuur hebben de fout gemaakt door foute keuzes te maken toen we wel transfersommen konden betalen. Denk aan o.a. Achabar, van Duinen, Leemans en van Crooy. In die tijd hadden we i.m.o het verschil kunnen maken en door kunnen groeien. Stel dat wij bijvoorbeeld Joey Veerman hadden gekocht ipv Leemans….. Uiteindelijk hebben de spelers… Lees verder »

Stationsbuurt

Duidelijk en helder verhaal van de Veurzitter en zoals Sempros al opmerkt: die hatelijke opmerking van de accountant in ’17/’18 is deze keer achterwege gebleven. Blijkbaar zijn er voldoende zeilen bijgezet om PEC beter te weren tegen risico’s. Covid19 had niemand kunnen voorzien, dus het beleidsplan met een nieuwe looptijd én iets realistischer doel is prima aan iedereen uit te leggen. Voor komend seizoen gaat het verschil gemaakt worden op de transfermarkt. Weet PEC de juiste spelers te scouten en hoog te eindigen dan profiteren we de TV gelden, doen we dat niet dan moeten we ons tafelzilver verkopen om… Lees verder »

Trapoplinks

mooi verhaal van adriaan al zou ik nog wel graag willen weten hoe we op sportief gebied stappen maken. Het aan en verkoop beleid is nou niet om over naar huis te schrijven en dag is toch wel een mooi verdienmodel. Over kapitaal op het veld zullen we het maar niet hebben. Genoeg te doen nog tot 2025. Nu maar hopen dat die degradatiespook wegblijft al is die in de buurt van Zwolle. Nou ik ga er komende zaterdag weer eens met positieve tegenzin voor zitten.

Sempros

Dat is een helder stuk. Goed om te zien dat er dit keer geen waarschuwing van het accountantskantoor over liquiditeit bij lijkt te zitten. Ik hop dat de volgende voorzitter deze communicatie naar een nog hoger plan tilt. Hoewel dit in de afgelopen twee jaar al gigantisch verbeterd is, denk ik dat het een hoop zorgen bij de achterban weg zou kunnen nemen.